Nowy gospodarz

Informujemy, że nowym gospodarzem ROD „Magnolia” w Kielcach został pan Rafał Baradziej. tel. 888 136 273

Gospodarz ogrodu jest odpowiedzialny za:

– łączność działkowców z Zarządem ROD „Magnolia”
– umieszczanie w gablotach ogłoszeń, ważnych informacji i komunikatów przekazywanych przez Zarząd

– informowanie Zarządu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ogrodu
– dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymywanie porządku wokół Domu Działkowca
– wykonywanie drobnych napraw i konserwacji w infrastrukturze ogólnej ogrodu
– sprawdzanie stanu technicznego infrastruktury ogólnej ogrodu, (tj. ogrodzenia ogólnego, bram wjazdowych, furtek, słupów energetycznych, instalacji wodociągowej elektrycznej)
– zawiadamianie Zarządu o rażącym lub uporczywym naruszaniu Regulaminu ROD przez działkowców lub inne osoby
– dbanie o właściwą gospodarkę odpadami, zbiórkę i wywózkę śmieci: kontrolowanie przestrzegania segregacji odpadów przez działkowców, jest upoważniony do upominania  działkowców nie stosujących się do regulaminu segregacji odpadów i zgłaszania tego faktu Zarządowi ROD
– dokonywanie odczytu liczników pomiarowych poboru wody
– w uzasadnionych przypadkach i wyznaczonych terminach umożliwienie działkowcom wjazdu na teren ogrodu

 

(Za szkody spowodowane wjazdem na teren ogrodu odpowiada działkowiec
i jest zobowiązany do ich usunięcia)